विश्वस्तांची नावे व पत्ते
 

  ०१. सौ. वैशाली विद्याधर गाडगीळ
२१३१, सदाशिव पेठ, 'कौस्तुभ', विजयानगर कॉलनी, पुणे - ४११०३०
फोन नं : ०२०-२४३३३८९९
    ०२. श्री. श्रीकृष्ण रघुनाथ चितळे
७१४, सदाशिव पेठ, चितळे सदन, पुणे - ४११०३०
फोन नं : ०२०-२४४७३२०८
           
  ०३. श्री. सदाशिव सखाराम पेंडसे (निवृत धर्मदाय आयुक्त)
रा. राजेंद्र पार्क को-ऑप. हौ. सोसायटी , १४८०, शुक्रवार पेठ,
तुळशीबागमार्ग, पुणे - ४११००२
फोन नं : ०२५१-२३१०२९६, मो : ८०८०२१०२२०
  ०४. श्री. श्रीधर त्रिंबक मोडक
धंदा - निवृत, रा, अटल सोसायटी, बिबवेवाडी रस्ता,
पुणे - ४११०३७
फोन नं : ०२०-२४२११०४६, मो : ९४२३००३४७९
           
  ०५. श्री. श्रीपाद विनायक करमरकर
धंदा - व्यवसाय, रा, भार्गव चेंबर्स, ४९/१ पर्वती, पुणे - ४११००९
फोन नं : ०२०-२४२२२६९८
  ०६. श्री. कुन्दनकुमार यशवंत साठे
१८११, सदाशिव पेठ, देशमुखवाडी, पुणे - ४११०३०
मो : ०९४२२०८३३७४
           
  ०७. श्री. नितीन वसंत गोगटे
२११०, सदाशिव पेठ, विजयानगर कॉलनी, पुणे - ४११०३०
मो : ०९८२३२४४१५७
  ०८. श्री. संजय वामन जोशी
१४८७, शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, शांनिपाराजवळ,
पुणे - ४११००२, मो : ९४२२५५८८४४
           
  ०९. श्री. रमेश केशव भागवत
८३१२, वृंदावन हौ. सोसायटी, सहकारनगर, पुणे - ४११००९
मो : ९८२२०३८४३०
     
 
    ट्रस्टचे आर्किटेक्ट व इंजिनियर
मे. रानडे कन्सलटंट, श्री. अरविंद मा. रानडे व श्री. राजेंद्र अ. रानडे
ऑफिस : कांचनभवन, ५ शिलविहार कॉलनी, कर्वे रोड, हॉटेल यात्री समोर, २८४, एरंडवणा, पुणे ४११०३८
फोन : २५४३२६४३, मो. ९४२२०३१८१२
     

Designed by: Parag Gore