www.gokhaleconstructions.com

www.dskdl.com

www.encodexindia.com

www.hotelpresedentpune.com

 

www.aask-dam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विश्वस्तांची नावे व पत्ते

 • सौ. वैशाली विद्याधर गाडगीळ
  २१३१, सदाशिव पेठ, ‘कौस्तुभ’, विजयानगर कॉलनी, पुणे – ४११०३०
  फोन नं : ०२०-२४३३३८९९
 • श्री. श्रीकृष्ण रघुनाथ चितळे
  ७१४, सदाशिव पेठ, चितळे सदन, पुणे – ४११०३०
  फोन नं : ०२०-२४४७३२०८
 • श्री. सदाशिव सखाराम पेंडसे (निवृत धर्मदाय आयुक्त)
  रा. राजेंद्र पार्क को-ऑप. हौ. सोसायटी , १४८०, शुक्रवार पेठ,
  तुळशीबागमार्ग, पुणे – ४११००२
  फोन नं : ०२५१-२३१०२९६, मो : ८०८०२१०२२०
 • श्री. श्रीधर त्रिंबक मोडक
  धंदा – निवृत, रा, अटल सोसायटी, बिबवेवाडी रस्ता,
  पुणे – ४११०३७
  फोन नं : ०२०-२४२११०४६, मो : ९४२३००३४७९
 • श्री. श्रीपाद विनायक करमरकर
  धंदा – व्यवसाय, रा, भार्गव चेंबर्स, ४९/१ पर्वती, पुणे – ४११००९
  फोन नं : ०२०-२४२२२६९८
 • श्री. कुन्दनकुमार यशवंत साठे
  १८११, सदाशिव पेठ, देशमुखवाडी, पुणे – ४११०३०
  मो :०९४२२०८३३७४
 • श्री. नितीन वसंत गोगटे
  २११०, सदाशिव पेठ, विजयानगर कॉलनी, पुणे – ४११०३०
  मो : ०९८२३२४४१५७
 • श्री. संजय वामन जोशी
  १४८७, शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, शांनिपाराजवळ,
  पुणे – ४११००२, मो : ९४२२५५८८४४
 • श्री. रमेश केशव भागवत
  ८३१२, वृंदावन हौ. सोसायटी, सहकारनगर, पुणे – ४११००९
  मो : ९८२२०३८४३०

ट्रस्टचे आर्किटेक्ट व इंजिनियर
मे. रानडे कन्सलटंट, श्री. अरविंद मा. रानडे व श्री. राजेंद्र अ. रानडे
ऑफिस : कांचनभवन, ५ शिलविहार कॉलनी, कर्वे रोड, हॉटेल यात्री समोर, २८४, एरंडवणा, पुणे ४११०३८
फोन : २५४३२६४३, मो. ९४२२०३१८१२